Parkreglement

PARKREGLEMENT TOEGANG Big Insects is van 14 juli t/m 22 augustus 2021 geopend van 10.00u tot 17.00u. Toegang tot het park is slechts toegestaan met een geldige entreekaart, die alleen op de dag van afgifte geldig blijft. De entreekaart dient u bij binnenkomst van de tentoonstelling te tonen aan één van onze controleurs. De entreekaart dient u tijdens uw bezoek te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen. Wanneer u het park verlaat, vervalt het toegangsrecht tot Big Insects. Alleen in bijzondere gevallen die zijn overlegd met één van de controleurs mag u Big Insects weer opnieuw betreden. Wanneer door één van onze medewerkers geconstateerd wordt dat bezoekers onder invloed van alcohol dan wel verdovende middelen zijn, ofwel op andere wijze de orde verstoren en/of andere bezoekers lastig vallen, wordt onmiddellijk de toegang tot het park geweigerd, of kunnen deze personen uit het park worden verwijderd.

ROKEN In ons park komen veel jonge kinderen. Het is om die reden verboden te roken. Wij vragen u rekening te houden met kinderen op het terrein en het roken buiten het terrein van Paleis Soestdijk houden.

VEILIGHEID De aanwijzingen van de parkeerwachters moeten altijd worden opgevolgd. Hiermee is uw eigen belang en dat van uw medebezoekers gediend. De brandweervoorschriften en aanwijzingen van externe hulpdiensten en medewerkers van het park moeten altijd worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Roken is nergens in de gebouwen toegestaan. De bezoekers moeten tijdens hun wandeling de door Big Insects aangegeven paden gebruiken. Het gebruik van meegebrachte attributen (zoals ballen, skates, fietsen en dergelijke) is niet toegestaan. Deze attributen moeten altijd in de auto achtergelaten worden. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren (zoals vuurwerk) zijn verboden tijdens het bezoek aan het park. Medewerkers van Big Insects zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen en de bezitter(s) uit het park te verwijderen. Het moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik van radio’s en andere geluidsapparatuur is niet toegestaan. Indien er sprake is van moedwillig lawaai zijn de parkmedewerkers bevoegd de geluidsapparatuur in beslag te nemen.

SCHADEMELDINGEN Big Insects wordt zo goed mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat u minder plezierige zaken tegenkomt. Is dat het geval, dan verzoeken wij u dat direct aan één van de leidinggevende medewerkers, dan wel de directie mede te delen. Als u zelf ongewild schade hebt veroorzaakt, dan moet u dat uiteraard ook melden voordat u het park verlaat. Big Insects accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door een bezoeker geleden. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Mocht u zelf schade hebben geleden tijdens uw bezoek aan het park, dan verzoeken wij u dat voor uw vertrek aan ons te melden. Big Insects is niet meer aansprakelijk voor schade als de melding plaatsvindt na het verlaten van het park of het parkeerterrein.

AFVAL Afval moet in de daarvoor bestemde afvalbakken worden gedeponeerd. De medewerkers van Big Insects proberen het park zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen daarbij op uw medewerking.

PARKEREN Op het parkeerterrein van Big Insects gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. De maximumsnelheid op het terrein is tien kilometer per uur en auto’s die van rechts komen, dient u dus voorrang te geven. Aanwijzingen van onze parkeerwachters dient u altijd op te volgen. Het is niet toegestaan uw auto op een andere plaats te parkeren dan onze parkeerwachters hebben aangegeven. Mocht u de verkeersregels en/of aanwijzingen van onze parkeerwachters niet of niet correct opvolgen, dan is Big Insects gerechtigd uw auto op uw risico en uw kosten van het terrein te verwijderen. Big Insects raadt u aan uw auto goed af te sluiten. Zorg ervoor dat ook de ramen goed dicht zitten. Laat geen kostbaarheden achter in uw auto. In geval van diefstal of vernieling aanvaardt Big Insects geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenzeer indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosies of andere buitengewone omstandigheden. Het parkeren van uw auto op het parkeerterrein dan wel buiten het park geschiedt op uw eigen risico.

INSEKTEN EN PLANTEN Het is niet toegestaan om de insekten op welke wijze dan ook lastig te vallen. Het is niet toegestaan om aan de planten en insecten te zitten. Ook moeten bezoekers de aangegeven paden volgen.

EHBO/BEDRIJFSHULPVERLENING Big Insects beschikt altijd over een aantal gediplomeerde EHBO-ers en bedrijfshulpverleners. Mocht er zich een ongeval dan wel een calamiteit voordoen, dan moet u zich altijd houden aan de aanwijzingen die door de betreffende medewerker(s) aan u worden gegeven. Mocht u zelf een ongeval dan wel een calamiteit waarnemen, bel dan nooit rechtstreeks het alarmnummer 112, maar neem zo snel mogelijk contact op met de medewerkers van Big Insects. Iedere afdeling beschikt over headphones. De medewerker van Big Insects kan contact opnemen met een EHBO-er of bedrijfshulpverlener oproepen.

FOTO, FILM EN TELEVISIE Het is toegestaan om in Big Insects te fotograferen en te filmen. Er worden foto- en filmopnames gemaakt in Big Insects voor televisie en andere media. Deze opnames zijn altijd kortstondig. Mocht u niet gefotografeerd of gefilmd willen worden, dan wordt u geadviseerd de locaties te mijden waar u een foto- of filmploeg aan het werk ziet. Big Insects behoudt zich altijd het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.

PROMOTIE EN VERKOOP Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats, voor de hoofdingang en in het park zelf is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de directie.

TOEZICHT Kinderen van nul tot twaalf jaar mogen niet zonder begeleiding het Big Insects bezoeken. Alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder hun leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders, dan wel de betreffende instelling, zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaak door de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

VERWIJDERING De parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen uit het park te verwijderen die zich niet aan deze parkregels houden of zich ertegen verzetten, zonder dat degene die wordt verwijderd recht heeft op schadeloosstelling.

Big Insects

Schrijf je in voor onze insecten nieuwsbrief